Oferta:

Zwrot opłat likwidacyjnych, opłat od wykupu, opłat administracyjnych z polisolokaty – pozew.

 

Kancelaria adwokacka adw. Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawni specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z problematyką tzw. polisolokat – ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Odzyskujemy na rzecz konsumentów pobrane nienależnie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe środki pieniężne stanowiące równowartość opłaty likwidacyjnej, opłaty od wykupu, opłaty administracyjnej lub opłaty od zarządzania.

Problematyka zwrotu m.in. opłat likwidacyjnych jest problematyką skomplikowaną.

Dlatego też zdarza się, iż konsumenci powołując się na wyroki sądów powszechnych lub też klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych nie uzyskują zaspokojenia swojego roszczenia w postępowaniu przedsądowym.

Od prawidłowo podjętych przedsądowych działań zależy późniejszy sukces w postępowaniu sądowym tj. ustalenie od jakiego dnia należne są odsetki ustawowe od żądanej kwoty, czy wartość rachunku konsumenta została ustalona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zgodnie z regulaminem oraz wartością funduszu inwestycyjnego.

 

Nasza pomoc w zakresie odzyskiwania należności z polisolokat dotyczy m.in.:

  • analizy prawnej przesłanych polis, regulaminów oraz innych dokumentów związanych z umową ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pod kątem zgodności ich treści z obowiązującymi przepisami prawa – analiza wykonywana jest za darmo,
  • podjęcie czynności zmierzających do rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz odzyskania nienależnie pobranych środków przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe lub w sytuacji rozwiązania już umowy przedsądowa windykacja należności,
  • reprezentowania konsumentów w sporach sądowych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi o zwrot nienależnie pobranych opłat z polisolokaty,
  • reprezentowania konsumentów w sporach sądowych dotyczących uznania klauzuli za niedozwoloną.