Jak odzyskać opłatę likwidacyjną za wycofanie się z polisolokaty?

Polisolokaty przedawnienie – czy i kiedy mogę odzyskać pieniądze.
15 sierpnia 2018
Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?
26 sierpnia 2018
Show all

Jak odzyskać opłatę likwidacyjną za wycofanie się z polisolokaty?

Najpierw kredyty we frankach szwajcarskich, potem polisolokaty, instytucje finansowe proponują klientom coraz to nowe i teoretycznie bardzo korzystne rozwiązania, jednakże w praktyce okazuje się, że zawarte umowy przysparzają tylko kłopotów i znacznie uszczuplają budżet klienta.

Z takimi praktykami oczywiście da się i należy walczyć, trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić, i o ile w przypadku kredytów we frankach sprawa raczej na pewno musi trafić do sądu, gdyż banki bardzo rzadko uznają roszczenia klienta, o tyle w przypadku polisolokat jest bardzo duża szansa na pozytywne zakończenie sprawy już na etapie przedsądowym, w czym duża zasługa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Początkowo osoby, które zdecydowały się na polisolokatę, a następnie chciały wycofać zainwestowane pieniądze przed upływem określonego czasu, co łączyło się oczywiście ze stratą większości lub nawet całości zgromadzonych środków, samotnie walczyły z ubezpieczycielami i niestety nie rzadko sprawy te nie kończyły się w pozytywny dla nich sposób.

Jednakże na skutek licznych skarg i wniosków kierowanych do Prezesa Urzędu, można powiedzieć, że kwestia ta została kompleksowo rozwiązana, z korzyścią oczywiście dla klientów. W marcu 2016 r. Urząd zakończył bowiem postępowania dotyczące ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W postępowaniu tym Urząd kwestionował pobieranie zbyt wysokich opłat likwidacyjnych, gdy konsument rezygnował z polisy przed terminem. Opłaty te oznaczały niekiedy utratę wszystkich oszczędności klienta. Ponadto, Urząd zarzucił towarzystwom ubezpieczeniowym, że – stosując opłaty likwidacyjne – przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

W efekcie zakończonych postępowań ubezpieczyciele dobrowolnie zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacyjnych w istniejących umowach objętych zakresem postępowań i wyeliminowania ich z nowych wzorców umowy. Na skutek powyższego Prezes Urzędu podpisał porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym. Obniżą one opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie objęły wcześniejsze decyzje Urzędu, a ich warunki weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

W przypadku polisolokat główny problem stanowił jednakże okres przedawnienia. Z uwagi bowiem, iż polisolokata to połączenie ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, do tej pory przyjmowano 3- letni okres przedawnienia, jak przy umowach ubezpieczenia, stanowisko to podzielił również Prezes Urzędu wskazując, że zawarte porozumienia nie objęły konsumentów, którzy podpisali umowy przed 2014 r. właśnie ze względu na przedawnienie. 10 sierpnia br.

Sąd Najwyższy uznał jednakże, że z uwagi na konstrukcję takich umów, w których więcej jest elementów inwestycyjnych niż ubezpieczeniowych, roszczenia klientów ulegają przedawnieniu z upływem ogólnego, 10-letniego terminu, a nie 3-letniego. Obliczając termin przedawnienia pamiętać oczywiście należy o niedawnej zmianie przepisów w tym zakresie, dlatego roszczenia klientów związane z rozwiązaniem umowy przed 9 lipca 2018 r. i poniesionymi w związku z tym z wysokimi opłatami przedawniają się po 10 latach, natomiast do roszczeń osób, które dopiero teraz rozwiążą taką umowę i poniosą wysoką opłatę likwidacyjną, mają zastosowanie już nowe przepisy o 6-letnim okresie przedawnienia.

O zwrot opłat mogą się zatem starać osoby, które nawet kilka lat temu wypowiedziały umowy i poniosły w związku z tym wysokie opłaty, żeby więc odzyskać stracone pieniądze, należy wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot tych opłat, wskazując m.in. na postanowienia niedozwolone umieszczone w umowie oraz na stanowisko Prezesa Urzędu w tym zakresie. Jeżeli natomiast dany klient został objęty porozumieniem zawartym przez Prezesa z ubezpieczycielem, jednakże ubezpieczyciel nie wywiązał się z warunków zawartego porozumienia, wówczas klient również powinien skierować pismo do ubezpieczyciela wskazując na tę okoliczność.

Listę ubezpieczycieli z którymi zostało zawarte porozumienie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ubezpieczyciele zdają sobie sprawę, że w większości przypadków są na straconej pozycji, jeżeli chodzi o zapisy zawarte w umowach o polisolokatach, dlatego właściwie skonstruowane pismo, z rzeczowymi argumentami, skierowane do ubezpieczyciela może rozwiązać sprawę po myśli klienta.

Oczywiście nie można również wykluczyć, że ubezpieczyciel nie będzie jednak chciał załatwić sprawy polubownie, wówczas jednakże klient powinien skierować sprawę do sądu, powództwo też będzie się opierać przede wszystkim na zawarciu w umowie klauzul abuzywnych i wprowadzeniu klienta w błąd.

Warto jednakże zwrócić uwagę na to, że porozumienia zawarte przez Urząd z ubezpieczycielami, nie zamykają drogi klientom, którzy zostali nimi objęci, również do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Zatem zarówno klient, który rozwiązał umowę przed terminem, może dochodzić zwrotu opłaty likwidacyjnej przed sądem, jak również ten, który w wyniku porozumienia podpisał aneks do umowy z ubezpieczycielem. Ponadto, w przypadku sporu sądowego, klient może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie istotnego poglądu w swojej sprawie przez Prezesa Urzędu lub Rzecznika Finansowego.

Odzyskaj opłatę likwidacyjną za polisolokaty nawet 10 lat wstecz.

Napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego i uzyskaj PORADĘ ZA DARMO

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

13 + two =